Jóvenes Construyendo el Futuro (คนรุ่นใหม่ผู้สร้างอนาคต)

Jóvenes Construyendo el Futuro (คนรุ่นใหม่ผู้สร้างอนาคต)

ไฮไลท์

Jóvenes Construyendo el Futuro (คนรุ่นใหม่ผู้สร้างอนาคต)

บีเอสเอมีส่วนร่วมในโครงการ Jóvenes Construyendo el Futuro ที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเม็กซิโก เป็นโปรแกรมการฝึกงานสำหรับคนรุ่นใหม่จำนวน 2.3 ล้านคนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปี โอกาสเหล่านี้รวมถึงงานในด้านการขาย/พาณิชยศาสตร์ การจัดการ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงานแรงงานและการพยากรณ์ทางสังคมของเม็กซิโกร่วมกับรัฐบาลเม็กซิโก มอบทุนการศึกษา 3,600 เปโซต่อเดือน สำหรับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม/ฝึกงานเป็นเวลาหนึ่งปีในสถานที่ทำงานอย่างมืออาชีพ เช่น บริษัท สถาบันสาธารณะและองค์กรทางสังคม บีเอสเอสนับสนุนโครงการริเริ่มนี้โดยทำงานร่วมกับรัฐบาลเม็กซิโกและบริษัทสมาชิกในเม็กซิโกเพื่อใช้โอกาสนี้ฝึกหัดและเชื่อมโยงผู้สมัครในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในเม็กซิโก